Købssignal fra den stigende trend - en analyse (18. december 2009)

En forskningsrapport fra Investtech.com viser, at købssignalet fra den stigende trend har givet et godt merafkast.

Trends er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver, hvilken retning en aktie bevæger sig i. En stigende trend indikerer en vedvarende og øget optimisme blandt investorerne. Dette ses ofte som et resultat af en strøm af positive nyheder omkring aktien.

Mange investorer identificerer trends ved at studere grafer og indtegne trendlinjer i hånden. En sådan metode har mange svagheder. En af svaghederne er, at metoden er subjektiv, hvilket resulterer i at man har en tendens til at se de trends, man gerne vil se, fordi de måske passer ind i ens egne underbevidste præferencer. En anden svaghed er, at metoden er meget tidskrævende. Investtech har udviklet automatiske algoritmer til at identificere trends. Disse finder for hver dag den "bedste" trend i grafen, hvor blandt andet trendens tæthed og antal af punkter nær gulv og loft i grafen indgår som kriterier. I en Investtech-graf med et mellemlangt sigte og med 18 måneders historie vurderes cirka 80000 forskellige trendalternativer hver dag. Disse tildeles en score, og den med højeste score bliver valgt som den "bedste".

Asbjørn Taugbøl og Geir Linløkken i Investtech.com har udført et omfattende forskningsarbejde, hvor de har taget udgangspunkt i aktierne på Oslo Børs i perioden 1996 til 2009. For hver aktie har de identificeret, hvilken dag den er kommet ind i en stigende trend og herefter defineret dette som købssignalet. Tilsammen blev der identificeret 3747 købssignaler. De har derefter set på kursudviklingen i tiden efter købssignalet og sammenlignet dette med referenceindekset (OSEBX). Tilsvarende har de undersøgt, hvad der sker, når aktien kommer ind i en faldende trend, hvilket defineres som et salgssignal. Tilsammen blev der identificeret 2792 salgssignaler. Tendenserne er automatisk identificerede, og kravet til en stigende trend er, at den har en stigningsgrad på mere en ti grader.

- Resultaterne er entydige og meget interessante. Aktier med købssignal fra den stigende trend har over tid givet konsekvent gode resultater med et signifikant merafkast i forhold til referenceindekset, siger Taugbøl.

Forskningsrapporten fra Investtech.com viser, at aktier efter købssignalet har et gennemsnitligt afkast på 2.7 % efter én måned og på 20.0 % etter 12 måneder. Børsens gennemsnit ligger på henholdsvis 1.0 % og 12.3 %, hvilket giver at merafkast på 1.7 % og 7.7% efter henholdsvis en måned og 12 måneder. Salgssignaler, dvs. aktier som kommer ind i en faldende trend, falder i gennemsnittet med 1.1 % første måneden. Etter et år har aktier i de faldende trends i gennemsnittet steget 5.2%, dvs. 7.2 procentpoint mindre end referanceindekset.


Figur 1: Figuren viser den gennemsnitlige kursudvikling fem dage før signalet og et år efter signalet for norske aktier i perioden 1996-2009. Den blå kurve er købssignaler, den røde kurve er salgssignaler, og den sorte linje viser den gennemsnitlige kursudvikling for referanceindekset i perioden.

Taugbøl understreger, at datamaterialet kan anses som repræsentativt for en gennemsnitlig børsperiode, idet det strækker sig over næsten fjorten år og indeholder både positive og negative børsår.

I rapporten har man gjort tilsvarende analyser af svenske aktier. Også for disse giver købssignalet et signifikant merafkast og salgssignalerne et mindreafkast.

De fleste velfungerende aktiemarkeder påvirkes af de samme mekanismer som de norske og svenske. Specielt antages centrale psykologiske faktorer som grådighed og frygt at være de samme for investorer over hele verden. Der er dermed grund til at tro, at de overordnede konklusioner i denne rapport også vil være gyldige i andre markeder, afslutter Taugbøl.

Læs hele rapporten her (på norsk) >>.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK